PRIMARIA COMUNEI MOVILENI

Judetul Iasi

TAXE SI IMPOZITE

EXECUTARI SILITE

  DIRECTIA TAXE SI IMPOZITE

   

  DECLARAREA UNEI CLĂDIRI SAU A UNUI TEREN

  - declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice (model 2018 ITL-001)

   - declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxă pe teren în cazul persoanelor fizice (model 2018 ITL003)

   - act notarial care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, contract de partaj, etc.)

   - sentinţă judecătorească - autorizaţie de construire, proces-verbal de recepţie clădiri

  - documentaţie cadastrală

   - raport de evaluare în cazul clădirilor nerezidenţiale

   - act de: concesionare, închiriere, comodat, dare în administrare ori în folosinţă a clădirilor şi terenurilor - adeverinţă de la compartimentul Registrul agricol pentru terenuri.

   

  SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ A UNEI CLĂDIRI SAU A UNUI TEREN

  - cerere de solicitare a scoaterii din evidenţa fiscală a bunului imobil

  - act notarial care atestă transferul dreptului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, contract de partaj, etc.)

  - sentinţă judecătorească - autorizaţie de demolare. DECLARAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT - declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice: - după capacitatea cilindrică (model 2018 ITL-005)

   - mijloace de transport marfă cu masa totală de peste 12 tone (model 2018 ITL-006)

   - mijloace de transport pe apă (model 2018 ITL-007) - contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (model 2018 ITL-054)

  - contract de vânzare-cumpărare, factură, proces-verbal emise de operatorii economici, comercianţi auto sau societăţi de leasing - fişă de înmatriculare auto

  - carte de identitate a autovehiculului - sentinţă judecătorească, după caz

  - certificat de moştenitor, după caz

  - act de identitate.

  Contractele de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (model ITL-054) se pot emite de către organul fiscal în cazul prezentării la ghişeu atât a vânzătorului cât şi a cumpărătorului. Acestea se emit în 5 exemplare în cazul în care ambele părţi cu domiciliul fiscal în România şi în 4 exemplare în cazul înstrăinarii către o persoană fizică sau juridică, după caz, care nu are domiciliul fiscal în România.

   

  SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

   - declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (model 2018 ITL-016)

  - contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (model 2018 ITL-054)

   - contract de vânzare-cumpărare, factură, proces-verbal emise de operatorii economici, comercianţi auto sau societăţi de leasing, după caz

  - certificat de distrugere emis de operatorul economic abilitat

  - certificat de radiere din circulaţie emis de organul competent privind înmatricularea/înregistrarea şi radierea mijloacelor de transport

  - carte de identitate a autovehiculului - sentinţă judecătorească, după caz

  - act de identitate, vanzator/cumparator.

   

  NOTĂ: Toate documentele menţionate anterior se anexează la declaraţiile fiscale şi se depun cu înscrierea menţiunii “conform cu originalul” sub semnătura contribuabilului în funcţie de modul de dobândire/înstrăinare a bunurilor mobile şi immobile.

  ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ

   - cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite şi taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local (model 2018 ITL-010) E-mail: contact@primariamovileni.ro Tel/fax: interior 106

   - sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, certificat de deces, în cazul dezbaterii succesiunii la Notar (in copie);

   - act de identitate al contribuabilului sau procură, împuternicire notarială, după caz, pentru persoana solicitantă în numele acesteia (in copie);

   - carte de identitate a autovehiculului in cazul solicitarii certificatului pentru mijlocul de transport (in copie).

   

  CERTIFICATUL DE NEURMARIRE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE

  - cerere model ITL-30, pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice

  - ultima balanta contabila incheiata in anul in curs

  - registrul imobilizarilor corporale la zi

   

  INREGISTRAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

   1. Carte de identitate a mijlocului de transport

  2. Factura;

  3. Contract de vanzare-cumparare;

  4. Declaratie vamala (daca este cazul);

   5. Adresa prin care se solicita luarea in evidenta a mijlocului de transport  RADIEREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

   1. Cartea de identitate a mijlocului de transport

  2. Factura;

  3. Contract de vanzare-cumparare;

  4. Adresa prin care se solicita radierea mijlocului de transport

   

  SCOATEREA DIN EVIDENTA A UNEI CLADIRI, A UNUI TEREN

   -copii dupa contractul de vanzare-cumparare prin care s-au instrainat cladirea sau terenul -adresa prin care se solicita scoaterea in evidenta a cladirii sau terenului.

   

  INREGISTRAREA (DECLARAREA) UNEI CLADIRI, A UNUI TEREN

  -copii dupa contractul de vanzare-cumparare prin care s-au dobandit cladirea sau terenul

  -declaratie model ITL-003, respectiv ITL-005